Algemene voorwaarden:

 

De Jong Kozijnen B.V.
Everdenberg 44
4902 TT Oosterhout NB
Inschrijfnummer K.v.K.: 18056699

Artikel 1: Toepasselijkheid – definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van opdracht en koop/verkoop die wij met u sluiten.
 2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolg- of deelopdrachten, na- of deelbestellingen.
 5. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke opdrachtgevers/kopers als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 6. Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:
 7. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
 8. schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
 9. documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te maken of te verstrekken adviezen, berekeningen, schetsen, ontwerpen, tekeningen e.d.;
 10. informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;
 11. opdracht: een opdracht tot het verrichten van (timmer-)werkzaamheden of het ontwikkelen/vervaardigen van maatwerk zaken voor u;
 12. zaken: onze producten op het gebied van meubels, (onderdelen van) interieurs e.d. Dit betreft zowel uit ons assortiment te leveren zaken als zaken die wij in uw opdracht voor u ontwikkelen/vervaardigen (maatwerk);
 13. materialen: de – al dan niet door u verstrekte – materialen/onderdelen die wij bij de uitvoering van een opdracht gebruiken of waaruit de geleverde zaken vervaardigd zijn.

 

Artikel 2: Aanbod

 1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken/prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs/vergoeding.
 3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.
 4. Ons aanbod en onze prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 5. Aan u getoonde of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven ons eigendom. Zodra wij dit vragen, retourneert u deze aan ons. De kosten van retournering zijn voor uw rekening.
 7. Als wij kosten maken ten behoeve van ons aanbod, mogen wij deze kosten aan u doorberekenen. Wij informeren u dan op voorhand.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.
 2. Wij zijn pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.

 

Artikel 4: Vergoeding – prijzen, tarieven

 1. Tenzij wij met u een vaste vergoeding overeenkomen, berekenen wij onze vergoeding op basis van de bestede uren tegen het met u overeengekomen/ons gebruikelijke uurtarief. Bij meningsverschillen over de bestede/in rekening gebrachte uren is onze urenregistratie bindend, behoudens uw tegenbewijs.
 2. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, mogen wij een overeengekomen vaste vergoeding verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen vergoeding.
 3. Bij spoedopdrachten of als wij overeengekomen werkzaamheden op uw verzoek verrichten buiten onze normale werkdagen, mogen wij aan u een toeslag berekenen. Onze normale werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) binnen de voor ons gebruikelijke werktijden.
 4. Onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 5. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door – bijvoorbeeld – opruimingen of kortingsacties geven u geen recht op een prijsvermindering.
 6. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen/tarieven hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde materialen of wijzigingen in de tarieven van ingeschakelde derden.
 7. Bent u een consument en betreft het een prijs- of tariefwijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

Artikel 5: Inschakelen van derden

 1. Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
 2. Als wij met door u ingeschakelde derden moeten samenwerken, overlegt u met ons over het aanwijzen van een hoofdverantwoordelijke en de onderlinge taakverdeling.

Artikel 6: Verplichtingen – informatie

 1. U zorgt ervoor dat:
  1. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan ons verstrekt;
  2. u ons vóór aanvang van de werkzaamheden informeert over de ligging van relevante (inpandige) kabels, leidingen e.d.;
  3. door u verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  4. u de door u te leveren materialen tijdig en in goede staat aan ons beschikbaar stelt;
  5. deze materialen van de overeengekomen kwaliteit zijn;
  6. wij – bij werkzaamheden op locatie – op de overeengekomen datum en tijd toegang krijgen tot deze werklocatie;
  7. de werklocatie in een zodanige staat is dat wij onze werkzaamheden ongehinderd kunnen verrichten/voortzetten;
  8. door u ingeschakelde derden ons niet belemmeren of vertraging veroorzaken bij de uitvoering van onze overeenkomst;
  9. wij tijdig gelegenheid krijgen voor de aanvoer, opslag of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  10. wij op de werklocatie kosteloos kunnen beschikken over de door ons gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor uw rekening;
  11. op de werklocatie voldoende ventilatie en – indien nodig – verwarming aanwezig is;
  12. op de werklocatie voldoende voorzieningen aanwezig zijn voor afval, zoals bouwafval;
  13. wij onze gereedschappen e.d. op de werklocatie kunnen opslaan/opbergen zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
  14. op de werklocatie kosteloos de door ons in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
 2. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.
 5. U bent aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst bij u hebben opgeslagen. Hieronder valt ook schade door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
 6. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
 7. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

 

Artikel 7: Levering – termijnen – voortgang en uitvoering overeenkomst

 1. Wij spannen ons in de overeengekomen prestatie/ zaken tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
 2. Als er vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of afronding van een opdracht of de overeengekomen levering van zaken doordat:
  1. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;
  2. wij niet tijdig kunnen beschikken over door u te leveren materialen;
  3. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;
  4. er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;

hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Bespoedigen wij de uitvoering van een opdracht op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen.
 2. Wij mogen de overeenkomst in delen uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 3. Als wij een opdracht in fasen uitvoeren, mogen wij de uitvoering van onderdelen die bij een volgende fase horen opschorten, totdat u de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor uw rekening.
 4. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken ons pand/terrein verlaten of wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen.
 5. Verzending of transport van de zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending/het transport.
 6. Bent u een consument? Dan gaat het risico voor de zaken op u over zodra u of een door u aangewezen derde de zaken ontvangt. Wijst u zelf een vervoerder aan? Dan gaat het risico op u over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor uw rekening.
 7. Bezorgen wij de zaken zelf bij u (bijvoorbeeld omdat wij de zaken ook voor u plaatsen/monteren)? Dan gaat het risico voor de zaken op u over bij ontvangst van de zaken. Wij kunnen u wel transportkosten berekenen.
 8. Wij mogen bestelde zaken en voor een opdracht aangeschafte materialen voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren, u deze zaken niet afhaalt of wij de opdracht niet kunnen uitvoeren/afronden en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren, de opdracht alsnog uit te voeren/af te ronden of u de zaken alsnog afhaalt.
 9. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw (afname-)verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – geheel/gedeeltelijk ontbinden en de bestelde zaken/de materialen aan derden verkopen en al vervaardigde documenten vernietigen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen.
 10. Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens u:
  1. verstrekte informatie;
  2. voorgeschreven/gewenste technieken, werkwijzen e.d.;
  3. gegeven aanwijzingen;
  4. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn.

 1. Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
 2. bij door u gewenste wijzigingen in een bestelling/opdracht;
 3. als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze – door onvoorziene omstandigheden – niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.
 4. U controleert ieder conceptdocument dat wij aan u voorleggen en geeft zo spoedig mogelijk uw reactie hierop. Indien nodig, passen wij het concept aan en leggen dit nogmaals ter goedkeuring aan u voor. Wij kunnen u daarbij vragen iedere pagina van de definitieve versie voor akkoord te paraferen of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring te ondertekenen. U mag de documenten pas gebruiken na dit akkoord. Als wij goedgekeurde documenten nog moeten wijzigen, geldt dit als meerwerk en mogen wij de hieruit voortvloeiende meerkosten aan u doorberekenen.

Artikel 8: Meer- en minderwerk

 1. Meerwerk betreft in ieder geval alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de opdracht voortkomende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod/uw opdracht.
 2. Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat wij deze schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering hiervan zijn begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk is in ieder geval aan de orde bij:
  1. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare of geschatte hoeveelheden/aantallen.
 4. Tenzij wij anders overeenkomen, verrekenen wij meer- en minderwerk bij de eindafrekening met u. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mogen wij bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij u in rekening brengen. Dit geldt niet als het minderwerk op ons verzoek is.

Artikel 9: Goedkeuring – oplevering – onderhoudstermijn

 1. Wij informeren u wanneer wij de opdracht hebben afgerond en het resultaat hiervan gebruiksklaar is/de zaken gebruiksklaar zijn.
 2. De opdracht is conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat u het resultaat/de zaken heeft gecontroleerd en de opleverstaat of (werk-)bon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. U wordt geacht uw goedkeuring te hebben gegeven als:
 4. u een verstrekte opleverstaat of (werk-)bon niet binnen 5 werkdagen getekend aan ons retourneert, maar binnen deze termijn ook geen klachten uit;
 5. wij geen opleverstaat of (werk-)bon verstrekken en u niet binnen 5 werkdagen na de in lid 1 bedoelde mededeling klachten uit;
 6. u het resultaat van ons werk/de zaken binnen voornoemde termijn al in gebruik neemt.
 7. Constateert u binnen een met u overeengekomen onderhoudstermijn kleine gebreken die wij eenvoudig kunnen herstellen? Dan zijn ook deze gebreken geen reden tot onthouding van uw goedkeuring aan ons werk, tenzij de gebreken een ingebruikneming van het resultaat/de zaken belemmeren. Wij herstellen de in de onderhoudstermijn geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering.
 8. Constateert u na de oplevering/onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d.? Dan gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 10: Klachten

 1. U controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief/begeleidende bon. Bij gebreke van een vrachtbrief/begeleidende bon meldt u deze klachten binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt u direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.
 3. Documenten die wij niet eerst in concept aan u voorleggen, controleert u direct bij ontvangst. Fouten die u in redelijkheid bij een eerste controle kunt constateren (zoals ontbrekende of onleesbare pagina’s, verkeerde documenten e.d.) meldt u binnen 2 werkdagen na ontvangst, schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de documenten geacht leesbaar en compleet door u te zijn ontvangen.
 4. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt u ook direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de hiervoor overeengekomen termijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. Komen wij geen termijn overeen? Dan geldt een termijn van 3 maanden na oplevering. Bij gebreke van een tijdige klacht, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 5. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.
 6. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
 7. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 8. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek retourzending noodzakelijk of moeten wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend-/transportrisico.
 9. Retourzending vindt plaats op een door ons te bepalen wijze en – indien mogelijk – in de originele verpakking/emballage.
 10. Geen klachten zijn mogelijk over:
 11. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die inherent zijn aan de aard van de materialen waaruit de zaken vervaardigd zijn. Hetzelfde geldt voor onvolkomenheden die zich voordoen bij werkzaamheden met voornoemde materialen;
 12. in de branche geaccepteerde kleine – onderlinge – afwijkingen wat betreft opgegeven afmetingen, gewichten, kleuren, structuren e.d.;
 13. kleur-, structuur- of andere verschillen door een gewijzigde productie van de zaken;
 14. fouten in al goedgekeurde documenten;
 15. zaken die na ontvangst door u zijn gewijzigd of be- of verwerkt.

Artikel 11: Garanties

 1. Wij voeren de overeengekomen opdrachten en leveringen naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
 2. Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde materialen baseren wij ons op informatie van de fabrikant/leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de fabrikant/leverancier voor deze materialen of voor bestelde zaken een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
 4. Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel of op een andere wijze laten verwerken dan op de gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.
 5. U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken/opdracht overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 7. Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken, het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel een terugbetaling van/korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 8. Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloos herstel/kosteloze vervanging van de zaken of het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst – door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding vragen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties en gegarandeerde resultaten/kwaliteitseisen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.
 4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.
 7. Als wij de opdracht uitvoeren aan de hand van door/namens u verstrekte informatie, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze informatie.
 8. Stelt u materialen voor verwerking beschikbaar? Dan zijn wij verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze materialen noch voor het effect dat deze materialen op het eindresultaat hebben.
 9. Wij zijn nooit aansprakelijk voor door of namens uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.
 10. Wij zijn niet aansprakelijk – en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie – als de schade ontstaat door:
  1. uw ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het (op)geleverde of gebruik in strijd met de door/namens ons verstrekte instructies, adviezen, (gebruiks-)aanwijzingen e.d.;
  2. uw ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken;
  3. ondeskundig/onvoldoende onderhoud van de geleverde zaken of een ondeskundige/onjuiste montage van de zaken door u of een door u ingeschakelde derde;
  4. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens u aan ons verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
  5. uw aanwijzingen of instructies;
  6. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
  7. of doordat door/namens u (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 11. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.
 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

Artikel 13: Betaling

 1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.
 2. Tenzij wij anders overeenkomen, betaalt u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.
 3. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.
 4. Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 5. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 1. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
 2. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 3. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 4. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 5. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 6. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook als u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen:
  1. voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden;
  2. wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 4. U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.
 5. Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.
 6. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen. Dit tast onze rechten op het – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij wij anders overeenkomen, zijn wij de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of voortkomen uit de door ons geleverde of vervaardigde zaken en documenten. Alleen wij mogen deze rechten uitoefenen.
 2. Dit betekent – onder meer -, dat u de door ons geleverde/vervaardigde:
 3. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, niet mag vermenigvuldigen, niet aan derden mag geven en derden hierin geen inzage mag geven;
 4. zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;

zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 1. Verstrekt u documenten of bestanden aan ons? Dan garandeert u dat deze documenten of bestanden geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. U bent aansprakelijk voor schade die wij door dergelijke inbreuken lijden en vrijwaart ons voor aanspraken van deze derden.

Artikel 16: Faillissement – beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden op het tijdstip waarop u:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.
 7. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 17: Overmacht

 1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.
 2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
  1. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;
  2. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
  3. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;
  4. door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde materialen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze werkzaamheden/leveringen aanpassen of voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.
 4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van de al uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.

Artikel 18: Annulering – opschorting

 1. Als u de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:
 2. alle gemaakte kosten (zoals al ingekochte materialen);
 3. onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.

Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en leveringen/gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs of vergoeding.

 1. Als u een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt/verzet of niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip, mogen wij de daarvoor gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.
 2. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.
 3. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.
 4. Vraagt u ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/leveringen per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten.
 5. Kosten die wij maken voor het hervatten van de opdracht/leveringen zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden.

Artikel 19: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

 1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit.
 3. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats.
 4. Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding over uw keuze.
 5. Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.